ZP.6220.4.2017                                                                                                                                              Święciechowa 17.03.2017 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie – etap I i II

na dz. nr ewid.132/21 w obr. Henrykowo"


Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek, złożony do tut. organu w dniu 14.03.2013 r. przez
Pana Wojciecha Jasik działającego w imieniu MPWiK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – tj.: instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Święciechowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie (właściwy do wydania opinii sanitarnej) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (właściwy do dokonania uzgodnienia).


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz uzupełnieniami)

składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w godzinach pracy Urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Święciechowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 17.03.2017 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Święciechowa, w Sołectwie Henrykowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu.

TytułTypRozmiarDodany przez
Obwieszczeniedoc38.00 KBPrzemysław Kołodziej
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 maj 2017 12:44 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 12:44 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 13:08 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2017 13:16 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 maj 2017 13:20 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 maj 2017 08:06 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 maj 2017 08:38 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 maj 2017 08:50 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2017 07:29 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2017 07:29 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2017 08:55 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 lipiec 2017 10:48 Przemysław Kołodziej
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 lipiec 2017 12:44 Przemysław Kołodziej

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego