Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1
Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zalewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 17
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 25
Tryb pozakonkursowy na małe granty dla ogrganizacji pozarządowych z terenu Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 29
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 31
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 50
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 49
Konsultacje społeczne Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 62
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 90
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 117
Treść wniosku o udzielenie Informacji Publicznej Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 126
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 136
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 168
OBWIESZCZENIE o miejscu przechowywania Książki Ewidencji Polowań dla obwodu łowieckiego nr 440 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 183
Obwieszczenie - Książka Ewidencji Polowań - obwód łowiecki 433 Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 186
Obwieszczenie - Książka Ewidencji Polowań Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 158
SPIS ROLNY - Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 211
Obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 236
KOMUNIKAT z dnia 31 marca 2020 r. WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA INFORMUJE o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Święciechowa Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 228
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 244
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Weronika Bartkowiak Odsłon: 210
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 269
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 291
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 300
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 283
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 298
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 309
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 337
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 342
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 333
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 339
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 342
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 354
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 363
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 375
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 389
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 384
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 379
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 431
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 378
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 449
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 433
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały Nr V/43/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 389
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 363
Procedura likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice ( obręb Strzyżewice) Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 384
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 469
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 456
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 465
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 467