Urząd Gminy w Święciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Święciechowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-08.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-01.
  • Data publikacji strony BIP: 2014-09- 15
  • Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2016-12-1

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF opublikowanych po 23.09.2018 r. do wersji dostępnych cyfrowo,.
  • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sandra Sztor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5333 510 lub 65 533 7232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa
Tel.: 65 533 35 10
Faks: 65 529 95 48
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.swieciechowa.pl

Obsługa osób niepełnosprawnych:

Pracownik w biurze nr 4 (parter budynku przy ul. Ułańskiej) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawnym ruchowo umożliwiono korzystanie z telefonu znajdującego się w poufnym pomieszczeniu, gdzie osoba taka może samodzielnie, znając numer wewnętrzny telefonu, poprosić właściwego pracownika o pomoc w załatwieniu sprawy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi') - klienci Urzędu Gminy w Święciechowie, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Urzędem, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r.  za pomocą tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi tłumacza on-line nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Pracownik Urzędu połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem Urzędu. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strony internetowe posiadają specjalnie przygotowaną wersję dla osób słabowidzących pod adresem internetowym www.swieciechowa.pl oraz www.bip.swieciechowa.pl spełniające wymagania dostępności. Po kliknięciu w prawym górnym rogu w okienko z obrazkiem osoby niepełnosprawnej pojawi się opcja wyboru rozmiaru czcionki, kontrastu oraz tryb domyślny lub nocny.

Skróty klawiszowe:

Dostępne są domyślne skróty klawiszowe, która oferuje dana przeglądarka.

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek : Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 Wydzielone zostały miejsca parkingowe na Rynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Ułańskiej oraz ul. Kościelnej. Przy wejściu od strony ul. Kościelnej znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do wejścia od strony ul. Ułańskiej prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Szeroki ciąg komunikacyjny na parterze budynku pozwala na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku jest pętla indukcyjna. Budynek nie posiada windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przystosowano pomieszczenie do poufnego załatwiania spraw wraz z telefonem kontaktowym.

2. Budynek : Urząd Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a Wydzielone zostały miejsca parkingowe na Rynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek oraz ul. Kopernika. Przed wejściem do budynku od ul. Rynek znajduje się dzwonek przywołujący pracownika do wejścia, gdyż do biur prowadzą schody. Budynek nie ma podjazdów przystosowanych dla wózków inwalidzkich. Wąski ciąg komunikacyjny na piętrze budynku uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w ciągu komunikacyjnym. Od ul. Kopernika wejście do budynku znajduje się od strony podwórza, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a do wejścia budynku prowadzą schody. Zalecane jest korzystanie z usług urzędników przy ul. Ułańskiej 4 gdzie przystosowany budynek umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim oraz pracownik w biurze nr 4 (parter) przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie udaje się do poufnego pomieszczenia w celu kompleksowego załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej. Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Sandra Sztor, e – mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5333 510 lub 65 533 7232.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora pdf205.05 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Gmina Święciechowa pdf115.19 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie pdf112.12 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie pdf57.86 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie pdf112.41 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Klub Seniora w Święciechowie pdf114.48 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Przedszkole Samorządowe w Święciechowie pdf105.49 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Święciechowie pdf65.07 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Długiem Starem pdf263.88 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Lasocicachpdf107.46 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Klub Dziecięcy w Święciechowie pdf62.53 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Długie Nowepdf112.58 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Długie Starepdf112.28 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Gołanicepdf63.58 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Krzycko Małepdf112.29 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Lasocicepdf112.73 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Niechłódpdf112.27 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Przybyszewopdf112.28 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Święciechowapdf112.44 KBSandra Sztor
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - OSP Trzebiny pdf112.45 KBSandra Sztor
Raport z audytupdf742.71 KBSandra Sztor
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej docx13.90 KBSandra Sztor
Informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania ETRpdf1.45 MBSandra Sztor
Procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami pdf540.45 KBSandra Sztor
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamipdf807.14 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 styczeń 2020 12:15 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 styczeń 2020 13:10 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 styczeń 2021 09:12 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 14:59 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 kwiecień 2022 19:18 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 12:48 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21 kwiecień 2022 12:50 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 maj 2022 07:42 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 sierpień 2022 13:52 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 wrzesień 2022 14:02 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 październik 2022 08:42 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 luty 2023 07:28 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2024 09:18 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 maj 2024 12:51 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2024 14:42 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2024 14:48 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 19 czerwiec 2024 17:36 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego