Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Święciechowie ( dostępna w załączniku poniżej )

 


Wójt Gminy - Mikołaj Kostaniak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5333 510

- określenie sposobu wykonywania uchwał,
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
- reprezentowanie gminy,
- podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu    publicznego
- wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
- przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
- występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- podejmowanie czynności warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynację działań poszczególnych stanowisk pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
- podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady,
Wójt może upoważnić swojego Zastępcę i Sekretarza Gminy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.


Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy - Patryk Tomczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 655 333 512

Wykonywanie wszelkich spraw przypisanych kompetencji Wójta wynikających z ustaw jak również z przepisów wykonawczych, w tym do:
- wydawania decyzji administracyjnych,
- wydawania zaświadczeń,
- reprezentowania gminy przed Sądami Powszechnymi i innymi organami,
- poświadczania własnoręczności podpisu w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra, Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzenia niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27 poz.185) ,
- podpisywania umów oraz do zaciągania zobowiązań,
- wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta, z wyłączeniem nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia, zatwierdzania rachunków i faktur, dysponowania pieniężnymi środkami gminy, samodzielnego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem, przy zachowaniu wymogów w art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Wykonywanie zadań Sekretarza Gminy, a w szczególności:
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
- realizowanie polityki kadrowej urzędu,
- sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
- prowadzenie okresowych ocen pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych,
- świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
- organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
- zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
- koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,
- organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
- nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
- nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
- nadzór nad procesem informatyzacji urzędu.
- sporządzanie strategii rozwoju gminy.
- realizacja i koordynacja kontroli zarządczej urzędu.
- sporządzanie testamentów.
- przewodniczenie komisji inwentaryzacyjnej.
- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


Skarbnik Gminy - Paulina Kazimierczuk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 655 333 513

- opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu zmian tej prognozy,
- opracowanie projektu budżetu gminy oraz projektu zmian budżetu,
- dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących budżetu,
- sporządzanie i nadzór nad sporządzaniem okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
- kontrasygnowanie umów powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
- nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Organu,
- nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy,
- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Organu,
- rozliczanie dochodów z Urzędami Skarbowymi,
- rozliczanie otrzymywanych dotacji.

Zastępca Skarbnika Gminy  - Anna Kaczmarek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - 655 333 513

- prowadzenie rachunkowości Budżetu Gminy Święciechowa,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodność operacji z Budżetem Gminy Święciechowa,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących Budżetu Gminy Święciechowa, w przypadku nieobecności Skarbnika Gminy Święciechowa

Główny Księgowy Urzędu Gminy - Aneta Sadowska - obsłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 65 5333 514

- wykonywanie czynności Głównego Księgowego Urzędu wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych ,
- realizacja spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników ,
- sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych ,
- organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie,
- nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników prowadzących księgowość budżetową oraz podatkową Urzędu ,
- ostatecznie rozliczanie przekazywanych dotacji.
 

Kierownik USC - Magdalena Borowiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 523

- realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego ,
- wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość ,
- prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych ,
- prowadzenie spraw w zakresie organizowania zabaw publicznych ,
- prowadzenie ewidencji ludności ,
- prowadzenie rejestru stałego wyborców.

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Weronika Bartkowiak- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 524

- prowadzenie zagadnień związanych z ochroną p.poż. ,
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju ,
- prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej ,
- prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu ,
- wykonywanie prac związanych z realizacją powszechnego obowiązku obrony.

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska - Iwona Harbuz Kudak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 516

- prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska ,
- prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i zadrzewieniami ,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami ,
- realizacja zadań zawartych w ustawie o porządku i czystości w gminach ,
- realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie przyrody.

 

Stanowisko ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej - Włodzimierz Urban - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 517

- prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych oraz właściwym oznakowaniem ,
- prowadzenie spraw w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (realizacja remontów budynków komunalnych) ,
- prowadzenie spraw w zakresie gazownictwa, komunikacji i telefonizacji.

 

Stanowisko ds.rolnictwa, oświaty i geodezji - Joanna Ratajczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 521

- prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej ,
- załatwianie spraw z zakresu geodezji dotyczących podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń gruntów ,
- prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe ,
- współpraca z Zespołami Szkół i Przedszkolem Samorządowym.

 

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 518

- prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego ,
- załatwianie spraw związanych z wydawaniem wskazań i decyzji lokalizacyjnych ,
- prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, placów i nadawanie numerów porządkowych ,
- prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w tym przygotowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

 

Stanowisko ds. obsługi rady gminy i komisji - Magdalena Jaraczewska - Wieczorek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 519

- prowadzenie spraw związanych z działalności Rady Gminy i Komisji ,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych - sołectw i udzielenie im pomocy w realizacji zadań ,
- prowadzenie spraw związanych z współpracą z zagranicą ,
- koordynowanie spraw dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Stanowisko ds. techniczno - kancelaryjnych - Joanna Nowak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 510

- koordynacja czynności kancelaryjnych Urzędu, obsługi kserokopiarki i centrali telefonicznej,
- prowadzenie spraw kadrowych Urzędu oraz przyjmowanie zeznań świadków,
- prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami - Aldona Frąckowiak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 522

- prowadzenie zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem gminnym ,
- prowadzenie spraw z zakresu administrowania gruntami ,
- prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gminy ,
- prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu i wywłaszczenia ,
- prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli zarządzania gruntami ,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony i rekultywacji gruntu ,
- prowadzenie spraw z zakresu bazy ewidencji gruntów.

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Dorota Gnacińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 529

- prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych ,
- rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat ,
- windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych.

 

Stanowisko ds.wymiaru zobowiązań pieniężnych - Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 525

- dokonywanie wymiaru i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego ,
- prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw ,
- prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi ,
- prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie odroczenia, umorzenia podatków oraz w sprawie ulg inwestycyjnych.

 

Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Monika Matecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 526

- dokonywanie wymiaru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
- prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych, opłaty targowej oraz opłaty miejscowej, 
- prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw,
- prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi oraz zestawieniem zmian dla podatku od środków transportu,
- prowadzenie spraw w związanych z ulgami inwestycyjnymi, z ulgami z tytułu nabycia gruntów oraz spraw związanych ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości,
- wystawianie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn,
- udzielanie informacji bądź wydawanie zaświadczeń w sprawach figurowania w ewidencji podatkowej, ubezpieczenia społecznego rolników, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Stanowisko ds. obsługi bankowej -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel 65 5333 514 / 65 5333 515

- prowadzenie obsługi bankowej Urzędu Gminy, w tym dokonywanie przelewów i rozliczeń w zakresie robót, dostaw i usług z dostawcami i wykonawcami,
- prowadzenie kasy fiskalnej urzędu,
- zakup, wydawanie oraz prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania,
- ewidencjonowanie depozytów,
-prowadzenie systemu monitorowania pomocy publicznej,
- prowadzenie windykacji należności gminy z tytułu: czynszu, opłat za wieczyste użytkowanie, planistycznych, adiacenckich,
- stosowanie umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty wierzytelności niepodatkowych gminy,
- wstępna kontrola rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,
- wystawianie faktur sprzedaży.
 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji środków trwałych - Agata Mrozińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5 333 527

- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dla budżetu gminy ,
- przygotowanie i sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych ,
- prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych - Karolina Samelczak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 520

- przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami przy realizacji zadań z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych  krajowych ,
- prowadzenie spraw w zakresie prawa zamówień publicznych ,
- zbieranie materiałów dotyczących charakterystyki gminy i wykorzystanie ich w promocji.

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku - Joanna Wojtkowiak- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel 65 5333 514

- prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie planu kont Urzędu Gminy,
- prowadzenie spraw dotyczących podatku od towarów i usług ,
- prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości z zakresu wydatków strukturalnych Gminy.

 

Stanowisko ds. Inwestycji - Przemysław Wleklik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5333 528

- organizacja oraz prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, realizacją przekazaniem do użytkowania inwestycji gminnych,
- przedkładanie Wójtowi Gminy stosownych wniosków, propozycji i informacji oraz sprawozdań dotyczących inwestycji gminnych,
- opracowywanie planów i programów inwestycyjnych oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej, a także nadzór nad ich terminową realizacją.

Stanowisko ds. Gospodarki niskoemisyjnej - Aurelia Prałat - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5337 231

- prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjną w szczególności realizacja i nadzorowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
-prowadzenie spraw związanych z budową, konserwacją i naprawą oświetlenia dróg i placów, w tym prowadzenie postępowań przetargowych i realizacja inwestycji,
- prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych związanych z: - bieżącym utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, - utrzymaniem i remontami budynków komunalnych i sal wiejskich, - zakupem i remontami wiat przystankowych,
- prowadzenie spraw związanych z właściwym oznakowaniem dróg, w tym projekty organizacji ruchu, książki dróg.
- prowadzenie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie książek obiektów, przeglądów i audytów.
- organizowanie transportu zbiorowego na terenie gminy.

Stanowisko ds. obsługi inwestora - Sandra Sztor - Jaraczewska -- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - tel. 65 5337232

-podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów,
- przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja ,
- współdziałanie w zakresie analiz pozyskiwania i obsługi inwestorów z jednostkami urzędu oraz z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z PAIH, RCOI, SSE,
-uczestniczenie w imprezach gospodarczo-inwestycyjnych o charakterze wystawienniczym i targowym oraz organizowanie takich imprez,
- organizowanie wizyt lokalizacyjnych inwestorów i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie,
- asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych występujących w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,
- opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy,
- realizowanie działań promocyjno-informacyjnych mających na celu zwiększenie konkurencyjności gminy,
- opracowanie graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych,
- systematyczne gromadzenie i upowszechnianie informacji o gminie, przydatnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w gminie,
- przygotowywanie i umieszczanie informacji na stronach internetowych urzędu oraz w mediach społecznościowych,
- prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
-prowadzenie spraw w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy pdf370.68 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 maj 2016 00:50
Artykuł został zmieniony. środa, 31 maj 2017 12:05 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 31 maj 2017 12:06 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 12:10 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 12:12 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 12:14 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 13:18 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 11 wrzesień 2019 13:34 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 wrzesień 2019 08:34 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 wrzesień 2019 08:35 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 wrzesień 2019 08:38 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 wrzesień 2019 13:16 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 styczeń 2020 11:38 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 październik 2020 09:42 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 13:42 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 01 luty 2023 10:40 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2024 14:47 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 marzec 2024 15:05 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 marzec 2024 15:07 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2024 16:20 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego