ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Strzeleckiej w Święciechowie”

 

-  otwarcie ofert odbyło się  15 lutego 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL” Sp. C.

Andrzej Kośmider, Maciej Maćkowiak

Ul. Barbary Jeziorkowskiej 54

64  -100 Leszno

cena: 249 042,60 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

 

1) PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63 – 820 Piaski

cena: 391 971,85 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 38,12 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 78,12 pkt.

 

2) LU-MAX

Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158

64 – 100 Leszno

cena: 287 825,47 (brutto),

okres gwarancji jakości: 72 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 51,92 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 86,92 pkt.

 

3. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                                                                                 

Święciechowa, dnia 1 marca 2018 r.                                                        Zatwierdzam

 

 

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 01 marzec 2018 13:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 marzec 2018 13:14 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego