FS.271.1.2024

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami), dalej jako Pzp, Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

 

„Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem – zakup licencji na oprogramowanie antywirus na okres 24 miesięcy”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 27 marca 2024 r., do godz. 10.00 zostały złożone 3 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Paweł Owczarzak EUPOL

ul. Palinkiewicza 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

cena: 14 458,83 zł (brutto),

termin dostawy (w dniach): 1 dzień od dnia podpisania umowy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin dostawy: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) „Koncept” Sp. z o.o.

Żabiniec 97

31 -215 Kraków

 

cena: 15 006,00 zł (brutto),

termin dostawy (w dniach): 1 dzień od dnia podpisania umowy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 57,81 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin dostawy: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 97,81 pkt.

 

2) KOMA NORD Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81 – 537 Gdynia

 

cena: 43 667,46 zł (brutto),

termin dostawy (w dniach): 1 dzień od dnia podpisania umowy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 19,87 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin dostawy: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 59,87 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę Paweł Owczarzak EUPOL, ul. Palinkiewicza 3, 63 – 000 Środa Wielkopolska, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 15.04.2024 r.

 

Zatwierdzam

                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 kwiecień 2024 13:46 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 kwiecień 2024 13:48 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego