FS.271.18.2023

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

 

„Dostawa oleju opałowego”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 11 stycznia 2024 r., do godz. 10.00 została złożona jedna oferta, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  złożoną przez:

T&J Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sławoszewska 2 b

63 – 220 Kotlin

 

cena: 4,83 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego,

termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty – nie dotyczy.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę T&J Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sławoszewska 2 b, 63 – 220 Kotlin, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów i tym samym jest  najkorzystniejszą ofertą.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym złożono jedną ofertę.

 

Święciechowa, 22.01.2024 r.

 

 

Zatwierdzam

                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa  

                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 13:23 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 styczeń 2024 13:24 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego