FS.271.8.2023                                                                                  

 

Święciechowa, 09.08.2023 r.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

„Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Święciechowa”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 10 lipca 2023 r., do godz. 10.00 została złożona 1 oferta, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  złożoną przez:

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43 – 346 Bielsko – Biała

 

cena: 1 359 888,00 zł (brutto),

parametr techniczny – skrzynia biegów: zautomatyzowana,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium parametr techniczny - skrzynia biegów: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty – nie dotyczy.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43 – 346 Bielsko – Biała, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów i tym samym jest  najkorzystniejszą ofertą.

 

4. Na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, tj. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę.

 

Zatwierdzam

                                                                                   Wójt Gminy Święciechowa 

                                                                                     /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 sierpień 2023 10:39 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 09 sierpień 2023 10:40 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego