Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że
w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dostawa oleju opałowego”

- otwarcie ofert w dniu 01 grudnia 2015r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2 b, 63 – 220 Kotlin

cena: 2,41 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego,
termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 97 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru.
Złożona przez ww. firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Sp z o.o. Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a, 63-900 Rawicz
cena 2,46 zł (brutto) za 1 litr oleju opałowego
termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 95 pkt.
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 1 pkt.
całkowita liczba przyznanych punktów: 96 pkt.

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najniższej cenie.

3. Odrzucono oferty – nie dotyczy

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

5. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy:
Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę
w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.
 

Święciechowa, 02.12.2015r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego