FS.271.8.2022

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni
w Urzędzie Gminy w Święciechowie”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 11 sierpnia 2022 r., do godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

AM Office S.C.

A. Adamczyk, M. Orzeł

ul. Austriacka 8

64 – 100 Leszno

 

cena: 152 151,00 zł (brutto),

termin płatności: 30 dni

okres gwarancji jakości i rękojmi: 24 miesiące,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 30 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 95,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1) CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26 – 600 Radom

 

cena: 226 965,75 zł (brutto),

termin płatności: 30 dni

okres gwarancji jakości i rękojmi: 48 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 40,22 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 30 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi: 10,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 80,22 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  AM Office S.C. A. Adamczyk, M. Orzeł, ul. Austriacka 8, 64 – 100 Leszno, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, 19.08.2022 r.

 

Zatwierdzam

                                                                                  Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                    /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 sierpień 2022 11:47 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 11:48 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego