FS.271.6.2022

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR””

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 22 czerwca 2022 r., do godz. 10.00 zostały złożone 4 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33 – 100 Tarnów

cena: 571 256,28 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 48 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

 

1) NOTEBOOKI.PL Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 56A

53 – 611 Wrocław

cena: 587 157,22 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 58,38 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 88,38 pkt.

 

2) KOMBIT Group Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 60

61 – 612 Poznań

 

Oferta odrzucona.

 

3) g.IT Solutions Michał Daszkiewicz

ul. Grunwaldzka 5e

99 – 300 Kutno

 

Oferta odrzucona.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33 – 100 Tarnów, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

  Zatwierdzam

Z-ca Wójta Gminy Święciechowa

                                                                                       /-/ mgr  Patryk Tomczak

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 sierpień 2022 12:56 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 sierpień 2022 12:57 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego