Święciechowa, dnia 27 lipca 2022 r.

 

FS.271.7.2022

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy w Święciechowie”

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 2 w związku z art. 266 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, że wszystkie złożone w postępowaniu  oferty podlegały odrzuceniu.

 

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia złożone zostały dwie oferty:

1) KOMA NORD Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81 – 537 Gdynia;

2) AM Office Kompleksowa Obsługa Biur S.C., ul. Austriacka 8, 64 – 100 Leszno.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do wykonawców z wnioskiem z dnia 13 lipca 2022 r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w ww. postępowaniu do 20 sierpnia 2022 r. Zamawiający we wnioskach o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą poinformował, że oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – należało przekazać Zamawiającemu do dnia 21 lipca 2022 r.

Wykonawcy do upływu wyznaczonego terminu nie poinformowali Zamawiającego, że wyrażają  zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Skoro wykonawcy nie odpowiedzieli na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stało się bezsporne, że nie wyrazili on pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i tym samym zaistniały przesłanki do odrzucenia ofert wykonawców, wskazane w cytowanym przepisie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Oferty obu wykonawców zostały odrzucone w dniu 27 lipca 2022 r.

Przepis art. 255 pkt 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Do przedmiotowego postępowania, jak wyżej wskazano, wpłynęły dwie oferty, które podlegały odrzuceniu, zatem zaistniała przesłana do unieważnienia postępowania, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                    Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 lipiec 2022 14:44 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 14:45 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 14:45 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 14:46 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego