FS.271.5.2022

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Święciechowa”

Część 2 zamówienia – Cyfrowa Gmina – zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 30 maja 2022 r., do godz. 10.00 została złożona 1  oferta, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

KOMA NORD Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81 – 537 Gdynia

cena: 135 495,57 zł (brutto),

termin płatności faktury: 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT

oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi: 24 miesiące

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi: 10,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert – nie dotyczy.

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia w Części 2 wybrał ofertę złożoną przez firmę KOMA NORD Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81 – 537 Gdynia, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów

4. Na podstawie art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                          

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym złożono jedną ofertę.

 

Święciechowa, dnia 23 czerwca 2022 r.                                             

                                                                                                 

 

Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 czerwiec 2022 14:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 czerwiec 2022 14:50 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 czerwiec 2022 14:51 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego