FS.271.5.2022                                              

Święciechowa, dnia 10 czerwca 2022 r.

 

 

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

____________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadnie pn.„Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Święciechowa” – Część 1 zamówienia – Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy w Święciechowie

 

         Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 w związku z art. 266 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przepis art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty dla Części 1 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadnie pn.„Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Święciechowa” – Część 1 zamówienia – Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy w Święciechowie wynosi 211 172,55 zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia wynosi 123 294,00 zł (Zamawiający nie zwiększa tej kwoty). Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania w zakresie Części 1 zamówienia, o której mowa w cytowanym wyżej art. 255 pkt 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                 

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

              /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 czerwiec 2022 11:57 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 czerwiec 2022 11:58 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego