GN.271.21.2021                                                      

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Zakup energii elektrycznej”

 

-  otwarcie ofert dnia 3 listopada 2021 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) w I części zamówienia:

ENTRADE Sp. z o. o.

ul. Poznańska 86/88

05 – 850 Jawczyce

Cena jednostkowa netto: 0,5880 zł / kWh

Cena: 126 545,30 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

b) w II części zamówienia:

ENTRADE Sp. z o. o

ul. Poznańska 86/88

05 – 850 Jawczyce

Cena jednostkowa netto: 0,5880 zł / kWh

Cena: 266 155,21 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Brak

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę ENTRADE Sp. z o. o. , ul. Poznańska 86/88, 05 – 850 Jawczyce, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

4. Na podstawie art. 308 ust. 3 ustawy Pzp:                                                                                  

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww.  terminu, gdyż  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

 

Święciechowa, dnia 17 listopada 2021 r.                            

 

                                  Zatwierdzam 

                                     Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                         /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 listopad 2021 15:02 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 15:02 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 15:05 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 15:05 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 15:06 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 17 listopad 2021 15:06 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego