Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Zakup energii elektrycznej”

- otwarcie ofert w dniu 17 września 2015 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) w I części zamówienia:
TAURON Sprzedaż Sp. Z o.o.,
ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków
Cena jednostkowa netto: 0,1955 zł / kWh
Cena: 244 611,10 zł (brutto),
Termin płatności: 30 dni
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 97 pkt,
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt,
łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

b) w II części zamówienia:
GOEE Energia Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 7c/2
01-651 Warszawa
Cena jednostkowa netto: 0,2166 zł / kWh
Cena: 168 826,42 zł (brutto),
Termin płatności: 30 dni
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 97 pkt,
liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt,
łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

2. Uzasadnienie wyboru:
a) w I części zamówienia:
Złożona przez firmę TAURON Sprzedaż Sp. Z o.o. oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu 1 części zamówienia.

b) w II części zamówienia:
Złożona przez firmę GOEE Energia Sp. z o.o. oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów za realizację przedmiotu 2 części zamówienia.


3. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

a) w I części zamówienia:
- Barton Energia Sp. z o.o., Al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn, Janki
Cena jednostkowa netto: 0,2172zł / kWh, cena: 271 763,30 zł (brutto), termin płatności: 30 dni, liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 87,3 pkt, liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt, całkowita liczba przyznanych punktów:
90,3 pkt,

- GOEE Energia Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa,
Cena jednostkowa netto: 0,2049 / kWh, cena: 256 372,45zł (brutto), termin płatności: 30 dni, liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 92,55 pkt, liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt, całkowita liczba przyznanych punktów:
95,55 pkt,

-Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
Cena jednostkowa netto: 0,2003 / kWh, cena: 250 616,89zł (brutto), termin płatności: 30 dni, liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 94,68 pkt, liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt, całkowita liczba przyznanych punktów:
97,68 pkt,

b) w II części zamówienia:
- Barton Energia Sp. z o.o., Al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn, Janki
Cena jednostkowa netto: 0,2172zł / kWh, cena: 169 294,09zł (brutto), termin płatności: 30 dni, liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 96,73 pkt, liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt, całkowita liczba przyznanych punktów:
99,73 pkt,

-Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Cena jednostkowa netto: 0,2200 / kWh, cena: 171 476,51zł (brutto), termin płatności: 30 dni
liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 95,5 pkt, liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt, całkowita liczba przyznanych punktów:
98,5 pkt,

-TAURON Sprzedaż Sp. Z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena jednostkowa netto: 0,2248zł / kWh, cena: 175 217,82zł (brutto), termin płatności: 30 dni, liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 93,46 pkt, liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 3 pkt, całkowita liczba przyznanych punktów:
96,46 pkt,

Przyznane punkty zostały przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty o najniższej cenie.

4. Oferty odrzucone:
Nie odrzucono.

5.Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie wykluczono.


6. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a) ustawy:
Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Z uwagi na art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) oraz fakt, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy, Gmina Święciechowa może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.

 

Święciechowa, dnia 23.09.2015r.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego