FS.271.14.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Święciechowa

 

-  otwarcie ofert odbyło się dnia 27 listopada 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Duda – Cars S.A.

ul. Ptasia 4

60 – 319 Poznań

cena: 232 568,40 zł (brutto),

okres gwarancji mechanicznej: 24 miesiące,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji mechanicznej: 35,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie – nie dotyczy.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

 

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  firmę Duda – Cars S.A., ul. Ptasia 4, 60 – 319 Poznań, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp:                                                                 

 

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

 

Święciechowa, dnia 8 grudnia 2020 r.

 

 

 

Zatwierdzam

                               Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                          /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08 grudzień 2020 13:12 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 13:14 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 13:45 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego