FS.271.7.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła +

 

- otwarcie ofert odbyło się dnia 10 czerwca 2020 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 KOMBIT PLUS  Sp. z o.o. Sp. k.

 ul. Migdałowa 60

 61 – 612 Poznań

 cena: 45 460,80 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1) IT Business Group Sp. z o.o.

 ul. Rydlówka 42C/5

 30 – 363 Kraków

 cena: 60 749,70 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 44,90 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 84,90 pkt.

 

2) NetCom Sp. z o.o.

 ul. Jarzębinowa 22/1

 53 – 120 Wrocław

 cena: 67 217,04 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 40,58 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 80,58 pkt.

 

3) Firma Handlowo-Usługowa MG-GALUS Magdalena Galik

 ul. Dworcowa 11

 64 – 140 Włoszakowice

 cena: 54 890,13 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,69 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 89,69 pkt.

 

4) 13p Sp. z o.o.

 ul. Międzyleska 2-4

 50 – 514 Wrocław

 cena: 54 931,80 zł (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,66 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 89,66 pkt.

 

5) MPC Paweł Oleksiewicz

 ul. Podrzeczna 38

 99 – 300 Kutno

 cena: 54 931,80 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,66 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 89,66 pkt.

 

6) PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.

 ul. Kilińskiego 6

 28 – 230 Połaniec

 cena: 49 519,80 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 55,08 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 95,08 pkt.

 

7) Computex Sp. z o.o. Sp. k.

 ul. Można 27

 03 – 654 Warszawa

 cena: 54 931,80 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 49,66 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 89,66 pkt.

 

8) Hardsoft TELEKOM  Jarosław Kaźmierczak

 ul. Namysłowska 17/19

 60 – 166 Poznań

 cena: 49 925,70 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 54,63 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 94,63 pkt.

 

9) AKTIN Sp. z o.o.

 ul. Grota – Roweckiego 38

 41 – 214 Sosnowiec

 cena: 51 278,70 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 53,19 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 93,19 pkt.

 

10) El Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna

 ul. Racławicka 23

 73 – 110 Stargard

 cena: 54 390,60 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 36 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 50,15 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 90,15 pkt.

 

11) F.H.U. HORYZONT  Krzysztof Lech

 ul. 11 listopada 21

 38 – 300 Gorlice

 cena: 48 708,00 (brutto),

 okres gwarancji jakości: 60 miesięcy,

 oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

 liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 56,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 30,00 pkt

 liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 10,00 pkt

 całkowita liczba przyznanych punktów: 96,00 pkt.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

5.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę KOMBIT PLUS  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61 – 612 Poznań, która spełnia wszystkie warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale 13 SIWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:                                                                           

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 24.06.2020 r.

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

                                    

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 czerwiec 2020 13:17 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 13:23 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego