FS.271.6.2020                                                                

Święciechowa , dnia 2 czerwca 2020 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+”

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje,  że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 60 885,- zł brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 55 000,- zł.

 

 

                                                                                                                     Zatwierdzam

 Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                 /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniapdf293.30 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 czerwiec 2020 08:49 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 08:50 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego