FS.271.23.2019                                           

Święciechowa, dnia 5 grudnia  2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

___________________________________________________________________________

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej” – część I i II zamówienia

 

                     Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje,  że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej” – część I i II zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wypłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepoglegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły dwie oferty wykonawców:

 

1) Krajowa Energia Sp. z o.o., ul. Kolbego 18, 59 – 220 Legnica

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą.

 

2) ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka 10 A, 01 – 230 Warszawa

 

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 Pzp, który stanowi, iż z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku  podstaw wykluczenia.

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, iż ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 Zatem zaistniała przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w cytowanym wyżej art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                                                Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                              /-/ mgr inż. Marek Lorych     

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 grudzień 2019 10:57 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 grudzień 2019 10:58 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego