FS.271.7.2018

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

Zakup i montaż wyposażenia Przedszkola w Święciechowie

 -  otwarcie ofert odbyło się  dnia 22 maja 2018 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

URZĄDZENIA DLA GASTRONOMII „ULM-NEU-ULM” Krzysztof Ignatowicz

ul. Lotników 6

65 – 138 Zielona Góra

cena: 682 753,89 zł (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 56,93 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 96,93 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona przez ww. Firmę oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

1) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki,

ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn

cena: 811 384,43 (brutto),

okres gwarancji jakości: 84 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 47,90 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 35 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 87,90 pkt.

2) ERJOT Ryszard Kośniewski, ul. Armii Krajowej 15, 64 – 100 Leszno

cena: 647 779,50 (brutto),

okres gwarancji jakości: 40 miesięcy,

oferowany termin płatności: przelew 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji jakości: 16,67 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 5 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 81,67 pkt.

3. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                                                                                  

Święciechowa, dnia 6 czerwca 2018 r.                                               

       Zatwierdzam

 

                                                                                                                                                  Z upoważnienia Wójta

     /-/ mgr Patryk Tomczak

              Zastępca Wójta Gminy Święciechowa

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 czerwiec 2018 08:52 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 06 czerwiec 2018 08:52 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego