ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w  wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

„Zakup energii elektrycznej”

 -  otwarcie ofert odbyło się  22 grudnia 2017 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) w I części zamówienia:

GOEE ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 7c/2

01 – 651 Warszawa

Cena jednostkowa netto: 0,2020 zł / kWh

Cena: 22 280,65 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

 

b) w II części zamówienia:

Barton Energia Sp. z o.o.

Al. Krakowska 90 b

Sękocin Stary

05 – 090 Raszyn

Cena jednostkowa netto: 0,2210 zł / kWh

Cena: 159 582,70 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 100 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

a) w I części zamówienia:

Złożona przez firmę GOEE Energia Sp. z o.o. oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b) w II części zamówienia:

Złożona przez firmę Barton Energia Sp. z o.o. oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Wybrana oferta nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty i których oferty podlegały ocenie:

a) w I części zamówienia:

- Barton  Energia Sp. z o.o., Al. Krakowska 90 b,  Sękocin Stary, 05-090 Raszyn,

Cena jednostkowa netto: 0,2210 zł / kWh

Cena: 24 376,36 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 54,84 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 94,84 pkt,

b) w II części zamówienia:

- GOEE ENERGIA Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 7c/2, 01 – 651 Warszawa,

Cena jednostkowa netto: 0,2380 zł / kWh

Cena: 171 858,28 zł (brutto),

Termin płatności: 30 dni

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 55,71 pkt,

liczba przyznanych punktów w kryterium termin płatności: 40 pkt,

łączna liczba przyznanych punktów: 95,71 pkt,

3. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy:                                                                                    

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 zawiera umowę na realizację zamówienia
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                                                                                        

 

Święciechowa, 10 stycznia 2018 r.                                                           Zatwierdzam

 

 

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 10 styczeń 2018 12:38 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 styczeń 2018 12:38 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 10 styczeń 2018 12:39 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego