GN.271.7.2023                                                                                            Święciechowa, dnia 20 grudnia 2023 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami), Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn.:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z gm. Włoszakowice i gm. Święciechowa

wraz z opieką do SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie

i ZSS im. Janusza Korczaka w Lesznie”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 27 listopada 2023 r., do godz. 10.00 zostały złożone 2 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  złożoną przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE

ZET-KA

Zbigniew Wasiołka

ul. Grunwaldzka 82

64 – 100 Leszno

cena ofertowa brutto: 155 265,11 zł,

cena: 5,89  zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: dwa autobusy wyprodukowane w latach 2023-2014

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 10,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty: nie dotyczy

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

AUTO-KARS

RZĄDKOWSKI

Usługi Transportowe

ul. Drzymały 17 F

64 – 200 Wolsztyn

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami) dalej jako PZP. Przywołany art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP  stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wyjaśnia, że wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych do dnia 5grudnia 2023 r. Wykonawca we wskazanym terminie nie złożył wymaganych dokumentów.

4.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE ZET-KA Zbigniew Wasiołka, ul. Grunwaldzka 82, 64 – 100 Leszno, który nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ
(z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów i tym samym jest najkorzystniejszą ofertą.

5. Na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                                                                                                    Zatwierdzam

                                                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Święciechowa

                                                                                                                                           /-/ mgr Patryk Tomczak

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 grudzień 2023 15:43 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:44 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:46 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:47 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:47 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:49 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:49 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:50 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:51 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:51 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:51 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 20 grudzień 2023 15:51 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego