FS.271.15.2023                                                                                                                                      Święciechowa, dnia 18 grudnia 2023 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – ze zmianami), Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

„Udzielenie Gminie Święciechowa kredytu długoterminowego w kwocie:
 8.000.000,00 zł”

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 7 grudnia 2023 r., do godz. 10.00 zostały złożone 4 oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  złożoną przez:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

al. Jerozolimskie 7

00 – 955 Warszawa

cena ofertowa: 2 216 059,52 zł,

termin wypłaty transzy kredytu: 1 dzień,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin wypłaty transzy kredytu: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach

ul. Kurpińskiego 29a

64 – 140 Włoszakowice

cena ofertowa: 2 272 340,40 zł,

termin wypłaty transzy kredytu: 1 dzień,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 58,51 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin wypłaty transzy kredytu: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 98,51 pkt.

 

2) Bank Ochrony Środowiska S.A.

ul. Żelazna 32

00-832 Warszawa

cena ofertowa: 2 279 375,51 zł,

termin wypłaty transzy kredytu: 1 dzień,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 58,33 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin wypłaty transzy kredytu: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 98,33 pkt.

 

3) SGB - BANK S.A.

ul. Szarych Szeregów 23 A

60 -  462 Poznań

cena ofertowa: 2 296 963,28 zł,

termin wypłaty transzy kredytu: 1 dzień,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 57,89 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium termin wypłaty transzy kredytu: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 97,89 pkt.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez  Bank Gospodarstwa Krajowego, al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa, który nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale IX SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów i tym samym jest najkorzystniejszą ofertą.

 

4. Na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:                                      

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                          Zatwierdzam

                                                                Wójt Gminy Święciechowa

                                                              /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 15:59 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 16:03 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 16:04 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 16:05 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 16:06 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 16:07 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego