GN.271.4.2023                                                                                                          Święciechowa, dnia 10 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 266 w związku z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  na zadanie pn.

                                     „Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych

                                                           i dzieci do Przedszkola w Święciechowie”

-  otwarcie ofert dnia 18 lipca 2023 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) w Części 1 - Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych

Milla Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1

64 – 100 Leszno

cena brutto oferty: 388 167,20 zł

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 min

wiek taboru autobusowego: dwa autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pk

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,00 pkt

b) w Części 2 - Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie

Milla Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1

64 – 100 Leszno

cena brutto oferty: 347 435,00 zł

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 min

wiek taboru autobusowego: trzy autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,00 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nie dotyczy

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nie dotyczy

4. Uzasadnienie wyboru oferty:

a) dla części I zamówienia

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Milla Spółdzielnia w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64 – 100 Leszno, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach Części 1 zamówienia. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

b) dla części II zamówienia

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Milla Spółdzielnia w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64 – 100 Leszno, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach Części 2 zamówienia. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

5. Na podstawie art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp:                                                                             

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w ramach Części 1 i Części 2 zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym złożono jedną ofertę.

 

Zatwierdzam 

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:24 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:26 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:26 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:26 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:26 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:27 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:27 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:27 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:28 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:28 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:28 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 sierpień 2023 15:29 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego