GN.271.3.2022                                                        

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych

                                                                                 i dzieci  do Przedszkola w Święciechowie”

-  otwarcie ofert dnia 15 czerwca 2022 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) w części I zamówienia:

Marek Luberda

Firma Usługowo – Transportowa

Łoniewo 13c

64 – 113 Osieczna

cena: 5,89  zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: jeden autobus w wieku do 10 lat i jeden autobus w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 5,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 95,00 pkt.

b) w części II zamówienia:

Marek Luberda

Firma Usługowo – Transportowa

Łoniewo 13c

64 – 113 Osieczna

cena: 9,70  zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: trzy autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,00 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

a) dla części I zamówienia:

Usługi Transportowe

Jacek Szurynowski

ul. Tylna 9

56 – 215 Niechlów

cena: 5,99 zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: dwa autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 59,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 90,00 pkt.

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

a) dla części I zamówienia: nie dotyczy

b) dla części II zamówienia:

F.H.U. Kępka Sp. z o. o.

ul. Wschowska 19

64 – 115 Święciechowa

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) dalej jako PZP. Przywołany art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP  stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, która jest niezgodna z przepisami ustawy. Zgodnie natomiast z art. 63 ust. 2 PZP ofertę
i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała ani podpisu w formie elektronicznego ani
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym ani podpisu osobistego, gdyż podpisanie podpisem zaufanym zgłoszenia oferty/wniosku, do którego załączono scan oferty podpisanej w wersji papierowej, wymogów co do formy podpisu określonej w art. 63 ust.2  nie spełnia. Zatem  oferta nie została złożona zgodnie z art. 63 ust. 2 PZP i  tym samym jako niezgodna z  przepisami ustawy PZP podlega odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP.

4. Uzasadnienie wyboru oferty:

a) dla części I zamówienia

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Marek Luberda Firma Usługowo – Transportowa, Łoniewo 13c, 64 – 113 Osieczna, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach Części 1 zamówienia. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

b) dla części II zamówienia

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Marek Luberda Firma Usługowo – Transportowa, Łoniewo 13c, 64 – 113 Osieczna, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach Części 2 zamówienia. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

5. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp:                                                                                  

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w ramach Części 1 i Części 2 zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Święciechowa, dnia 5 lipca 2022 r.                          

 

                                                                  Zatwierdzam 

                                                        Wójt Gminy Święciechowa

                                                         /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 lipiec 2022 15:13 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 lipiec 2022 15:13 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 lipiec 2022 15:14 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 lipiec 2022 15:15 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego