FS.271.1.2022

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), Zamawiający - Gmina Święciechowa informuje, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Święciechowa”:

Część 1 - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńska i Warzywna w Święciechowie;

Część 2 - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowa, Samolotowa, Latawcowa i Spadochronowa w Strzyżewicach;

 

Część 3 – wykonanie projektów budowy dróg - utwardzenia nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem:

- ul. Zielona w Święciechowie,

- ul. Kwiatowa w Przybyszewie,

- ul. Lipowa od nr 22 do nr 32 w Święciechowie.

 

-  gdzie do upływu terminu składania ofert, tj. do 18 lutego 2022 r., do godz. 10.00 została złożona 1  oferta, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Część 1 - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńska i Warzywna w Święciechowie

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62 – 050 Mosina

cena: 145 878,00 zł (brutto),

doświadczenie projektanta branży drogowej: 3 dokumentacje,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert – nie dotyczy.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia w Części 1 wybrał ofertę złożoną przez Krzysztofa Szczepniaka prowadzącego firmę NBProjekt Krzysztof Szczepaniak, ul. Wł. Komara 2, 62 – 050 Mosina, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Część 2 - Wykonanie projektu budowy drogi - utwardzenia nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowa, Samolotowa, Latawcowa i Spadochronowa w Strzyżewicach

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62 – 050 Mosina

cena: 139 728,00 zł (brutto),

doświadczenie projektanta branży drogowej: 3 dokumentacje,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert – nie dotyczy.

 

3.  Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia w Części 1 wybrał ofertę złożoną przez Krzysztofa Szczepniaka prowadzącego firmę NBProjekt Krzysztof Szczepaniak, ul. Wł. Komara 2, 62 – 050 Mosina, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Część 3 – wykonanie projektów budowy dróg - utwardzenia nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem:

- ul. Zielona w Święciechowie,

- ul. Kwiatowa w Przybyszewie,

- ul. Lipowa od nr 22 do nr 32 w Święciechowie

 

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

ul. Wł. Komara 2

62 – 050 Mosina

cena: 97 908,00 zł (brutto),

doświadczenie projektanta branży drogowej: 3 dokumentacje,

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej: 40,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 100,00 pkt.

 

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli ofert – nie dotyczy.

 

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do realizacji przedmiotu zamówienia w Części 1 wybrał ofertę złożoną przez Krzysztofa Szczepniaka prowadzącego firmę NBProjekt Krzysztof Szczepaniak, ul. Wł. Komara 2, 62 – 050 Mosina, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

II. Na podstawie art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym złożono jedną ofertę.

 

Święciechowa, dnia 10 marca 2022 r.

 

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Święciechowa

/-/ mgr inż. Marek Lorych

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 marzec 2022 14:40 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 marzec 2022 14:43 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego