GN.271.18.2021                                                      

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Dowozy dzieci  do Przedszkola w Święciechowie”

otwarcie ofert dnia 9 sierpnia 2021r. - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Wolsztyńska 11

64 – 140 Włoszakowice

cena: 8,10 zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: trzy autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,00 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) MILLA Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1

64 – 100 Leszno

cena: 9,66 zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: trzy autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 50,31 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 81,31 pkt.

2) FHU „KĘPKA” Sp. z o. o.

ul. Wschowska 1

64 – 115 Święciechowa

cena: 9,18 zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 90 minut

wiek taboru autobusowego: trzy autobusy do 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 52,94 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 10,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 10,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 72,94 pkt.

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia – nie dotyczy.

5. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Wolsztyńska 11, 64 – 140 Włoszakowice, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach zamówienia. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

5. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp:                                                                                  

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Święciechowa, dnia 25 sierpnia 2021 r.                               

                                                Zatwierdzam 

                                         Zastępca Wójt Gminy Święciechowa

                                                    /-/ mgr Patryk Tomczak

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 sierpień 2021 15:34 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 25 sierpień 2021 15:36 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. środa, 25 sierpień 2021 15:38 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego