GN.271.12.2021                                                      

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający - Gmina Święciechowa zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych

 i dzieci  do Przedszkola w Święciechowie”

                                 - Część 1 – Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych.

-  otwarcie ofert dnia 26 lipca 2021 r. – dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.      Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Marek Luberda

Firma Usługowo – Transportowa

Łoniewo 13c

64 – 113 Osieczna

cena: 5,25 zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: dwa autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 49,03 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 80,03 pkt.

2. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1) MILLA Spółdzielnia w Lesznie

ul. Towarowa 1

64 – 100 Leszno

cena: 4,29 zł (brutto) za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: 30 minut

wiek taboru autobusowego: dwa autobusy w wieku powyżej 10 lat

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: 60,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: 30,00 pkt

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: 1,00 pkt

całkowita liczba przyznanych punktów: 91,00 pkt.

2) „PUMPI” TRAVEL Andrzej Michalak

ul. Poniecka 3 B/5

63 – 842 Pudliszki

cena: brak ceny za 1 km przewozu

czas podstawienia autobusu zastępczego: nie podano

wiek taboru autobusowego: nie podano

liczba przyznanych punktów w kryterium cena ofertowa: -

liczba przyznanych punktów w kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego: -

liczba przyznanych punktów w kryterium wiek taboru autobusowego: -

całkowita liczba przyznanych punktów: -

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

1) MILLA Spółdzielnia w Lesznie

     ul. Towarowa 1

64 – 100 Leszno

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający  odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z pkt 2 rozdziału VII SWZ ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie do 9 sierpnia 2021 roku podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Do dnia 9 sierpnia 2021 roku Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w konsekwencji jego oferta została odrzucona podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit.c ustawy Pzp.

2) „PUMPI” TRAVEL Andrzej Michalak

ul. Poniecka 3 B/5

63 – 842 Pudliszki

   Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) dalej jako PZP. Przywołany art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP  stanowi, iż Zamawiający  odrzuca ofertę, która jest niezgodna z przepisami ustawy. Zgodnie natomiast z art. 63 ust. 2 PZP  oferta i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ponadto oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), który stanowi, iż odrzuca się ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zgodnie z SWZ rozdział XIV punkt 1 oferta winna zawierać cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za 1 km przewozu dla danej części zamówienia, natomiast oferta wykonawcy tej ceny nie zawierała.

4. Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z powyższym Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę złożoną przez Marek Luberda Firma Usługowo – Transportowa, Łoniewo 13c, 64 – 113 Osieczna, która spełnia wymagania jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawcy i na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ (z zastosowaniem sposobu oceny ofert określonym w rozdziale XV SWZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach Części 1 zamówienia. Zatem oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 pkt 1 ustawy Pzp - najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

5. Na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp:                                                                                  

Gmina Święciechowa zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zawiera umowę na realizację zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Święciechowa, dnia 19 sierpnia 2021 r.                               

                                                                                           Zatwierdzam 

                                                                                                     Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                        /-/ mgr inż. Marek Lorych    

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19 sierpień 2021 15:28 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 15:33 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 15:33 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 15:34 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 15:36 Aurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego