GN.271.12.2021                                                                                                                                                  Święciechowa, dnia 29 lipca 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania  w trybie podstawowym na zadanie pn. „Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych i dzieci do Przedszkola w Święciechowie” - Część 2 Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 2

Zamawiający działając w oparciu o art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami), dalej jako ustawa PZP, informuje, że unieważnia  postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji  dla Części 2 - „Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie” na podstawie art. 255 pkt 2, w związku z art. 266 ww. ustawy, tj. z uwagi na to, że wszystkie oferty  złożone dla tej części zamówienia zostały odrzucone.

Przepis art. 255 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

W zakresie Części 2  zamówienia – Dowozy dzieci do Przedszkola w Święciechowie w postępowaniu  na  „Dowozy uczniów z gminy Święciechowa do Szkół Podstawowych i dzieci do Przedszkola w Święciechowie”, zostały złożone dwie oferty, które podlegały odrzuceniu:

- oferta złożona przez Wykonawcę F.H.U. Kępka Sp. z o. o., ul. Wschowska 19, 64 – 115 Święciechowa – została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 63 ust. 2  ustawy PZP niedopełnienie wymogów dotyczących formy podpisu na ofercie,

- oferta złożona przez Wykonawcę  „PUMPI” TRAVEL Andrzej Michalak, ul. Poniecka 3B/5, 63 – 842 Pudliszki – została odrzucona na  podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 63 ust. 2  (niedopełnienie wymogów dotyczących formy podpisu na ofercie) i  ust. 5 ustawy (niezgodność oferty z wymogami SWZ w zakresie ceny).

 

                                                                                     Zatwierdzam

                                                                                               Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                                                                                     /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 lipiec 2021 15:12 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 15:17 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 15:19 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 15:19 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 15:20 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 lipiec 2021 15:34 Aurelia Prałat
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 08:37 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego