Dnia 22 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
630 000,00 zł brutto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 17 czerwca 2022 r. dodano "Wyjaśnienia i modyfikację SWZ nr 1 z 17.06.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17.06.2022 r.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0792b9de-1f5a-47cd-aa1e-0f885a94365b

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0792b9de-1f5a-47cd-aa1e-0f885a94365b

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Zadanie dofinansowane z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf137.36 KBKarolina Samelczak
SWZpdf1.31 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf537.49 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf1.15 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf990.23 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf947.30 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf809.33 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf1.19 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf861.43 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf887.00 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z435.64 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienia i modyfikazja SWZ nr 1 z 17.06.2022 r.pdf518.96 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_17.06.2022 r.pdf48.57 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf981.37 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf914.57 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 czerwiec 2022 12:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 czerwiec 2022 12:36 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 17 czerwiec 2022 13:17 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 10:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 12:10 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 22 czerwiec 2022 12:10 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego