Dnia 30 maja 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 216 427,00 zł brutto, w tym:

- na 1 część zamówienia - Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy w Święciechowie - 123 294,00 zł

- na 2 część zamówienia - Cyfrowa Gmina - zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania - 93 133,00 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 4ebc13af-9f5f-434f-b5ff-28feaa9c5f7b

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ebc13af-9f5f-434f-b5ff-28feaa9c5f7b

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Część 2 zamówienia realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf151.56 KBKarolina Samelczak
SWZpdf1.48 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf1.02 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a do SWZpdf410.57 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1b do SWZpdf499.84 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf1.14 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf987.72 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf946.46 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf804.81 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf1.18 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf1.07 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf940.51 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9a do SWZpdf332.81 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9b do SWZpdf819.59 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z345.28 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf366.88 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf910.82 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 maj 2022 12:28 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 maj 2022 12:28 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 maj 2022 10:09 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 maj 2022 10:10 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 maj 2022 13:07 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 maj 2022 13:08 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego