Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 1 331 825,00 zł brutto, w tym:

- Część 1 - Budowa zewnętrznej windy w SP w Święciechowie oraz drobne roboty - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych w SP w Święciechowie i SP w Długich Starych - 343 600,00 zł;

- Część 2 - Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej i łącznika w SP w Lasocicach - 998 225,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 6d286c34-de77-4717-9ef5-ad20744c636c

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d286c34-de77-4717-9ef5-ad20744c636c

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf158.48 KBKarolina Samelczak
SWZpdf962.00 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf597.38 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf728.25 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf546.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf505.09 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf717.12 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf387.36 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf769.46 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8a do SWZpdf929.88 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8b do SWZpdf929.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 17z2.49 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZ - część 27z2.40 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 17z4.14 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ - część 27z2.65 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 17z18.47 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (budowlany)7z7.09 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (elektryczny)7z2.62 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.1)7z3.87 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.2)7z1.21 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.3)7z749.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.4)7z682.75 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (konstrukcja cz.5)7z8.88 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - część 2 (sanitarny)7z2.76 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 12 do SWZpdf498.56 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z144.69 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf472.30 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego