O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  rokowania  po trzecim  przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na  najem lokalu użytkowego położonego w Święciechowie.

 Przedmiotem rokowań jest stawka czynszu najmu lokalu użytkowego o pow. 25,00m2,  składającego się z pomieszczenia głównego i zaplecza socjalnego . 

Lokal usytuowany na parterze budynku położonego w Święciechowie przy ul. Ułańska 2 na działce nr 84. Lokal  posiada niezbędne instalacje w tym: wodno – kanalizacyjną, elektryczną.

Lokal użytkowy posadowiony jest na działce, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Święciechowa przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest  do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi 15,36zł plus podatek VAT 23%.

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania lokalu :1 miesiąc od daty podpisania umowy najmu.

Daty przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 22 wrzesień 2022r , 24 listopad 2022r. , 24 luty 2023r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w zamkniętych kopertach z napisem ” Rokowania – lokalu użytkowy” do dnia 08 maja 2023r. do godz. 14,30 w sekretariacie Urzędu Gminy .

Zgłoszenia powinny zawierać:

-imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest  

  osoba prawna lub inny podmiot.

- datę zgłoszenia,

- oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i że je przyjmuje bez  zastrzeżeń

- proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Rokowania  odbędą się dnia   10  maja 2023r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul.Ułańska 4 .

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w wysokości 200,00zł pobranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Ww. kwotę należy wpłacić w terminie do dnia  5 maja 2023r. na konto Urzędu Gminy- 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływa środków pieniężnych na rachunek urzędu. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika , który wygra rokowania zalicza się na poczet czynszu najmu lokalu ustalonego wg. wylicytowanej stawki. Pozostałym uczestnikom rokowań , zaliczka zostanie zwrócona przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia , odwołania, lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym .

 W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy , wpłacona zaliczka przepada na rzecz organizatora rokowań. Do ceny ustalonej w rokowaniach dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Umowa najmu zostanie podpisana w terminie 14 dni od dnia wyłonienia najemcy.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby, które złożą prawidłowo pisemne zgłoszenie, udziału w rokowaniach, a ponadto wpłacą zaliczkę w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz w dniu rokowań przedłożą Komisji  następujące dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

- w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

- w przypadku spółki cywilnej –umowa spółki oraz pełnomocnictwo osób występujących w imieniu spółki.

Jeśli uczestnik rokowań  reprezentowany jest przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w rokowaniach.

Wójt może zakończyć rokowania bez wyboru nabywcy.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w rokowaniach. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie  pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 kwiecień 2023 13:44 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 kwiecień 2023 13:45 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego