O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza trzeci  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Święciechowie .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Święciechowie przy ul. Ułańska 2  na działce nr 84. Powierzchnia lokalu wynosi 25,00m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pomieszczenia głównego i zaplecza socjalnego. Posiada instalacje  energetyczną i wodno- kanalizacyjną. Działka, na której usytuowany jest lokal użytkowy przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności gospodarczej.

Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

 

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 15,36zł plus podatek  VAT  23%.  

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania : 1 miesiąc od daty podpisania umowy najmu

Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 22 września 2022r. nie odbył się z uwagi na brak  wpłat wadium w wyznaczonym terminie .

Drugi przetarg  wyznaczony na dzień  24 listopada 2022r. nie odbył się z uwagi na brak  wpłat wadium w wyznaczonym terminie .

Trzeci przetarg odbędzie się dnia 24 lutego  2023r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 21  lutego 2023r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25 styczeń 2023 09:21 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 25 styczeń 2023 09:22 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego