O G Ł O S Z E N I E

 

     Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  samodzielnego lokalu  mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości .

 Przedmiotem przetargu jest  lokal o pow. 74,50m2  położony na parterze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na działce nr 148/5 o pow. 0,1459 ha położonej w Długiem Starem przy ul. Wschowska 2.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Do lokalu przynależy 1 pomieszczenie gospodarcze o pow. 42,90m2  . Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 11740/48260.W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/263/2017 z dnia 26.10.2017r. Rady Gminy Święciechowa  z późniejszymi zmianami teren,  na którym znajduje się budynek mieszkalny  oznaczony jest jako teren wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowej .

 Księga wieczysta PO1L/00072327/3 w dziale III  i  IV jest wolna od obciążeń.

 Cena  wywoławcza  netto – 101.447,00zł .

Wadium- 10.000,00 zł.

Przetarg  odbędzie się dnia  05 lipca  2022r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pokój nr 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 01 lipca 2022r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zbycie nieruchomości lokalowej  korzysta ze zwolnienia od podatku  VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r.  poz. 931 ze zmianami). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 01 czerwiec 2022 09:01 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 09:02 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2022 13:59 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2022 14:00 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 09:22 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego