Święciechowa dnia  28.02.2022r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości

 

                                  Informację o wyniku przetargu

1.W  dniu   18 lutego 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola i budynkami gospodarczymi .

Przetargiem objęto  zabudowaną działkę gruntu, położoną w obrębie wsi Strzyżewice oznaczoną  nr ewidencyjnym  269/1 o pow. 0,2898 ha  zapisana w księdze wieczystej PO1L/00029920/4.

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  671.405,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 678.125,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

 Stacje Paliw Jespol

 Henryk Jessa.

 

 

                                                                                              

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Święciechowa dnia 28.02.2022

Zdjęto tablicy ogłoszeń UG Święciechowa dnia 07.03.2022

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 luty 2022 15:24 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 luty 2022 15:25 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego