O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza drugi  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w obrębie wsi Długie Nowe .

 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony obrębie wsi Długie Nowe nr 47  na działce nr 129. Powierzchnia lokalu wynosi 79,20m2. Lokal usytuowany jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Posiada instalacje  energetyczną i wodno- kanalizacyjną, telefoniczną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej - sklep.  Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 4,02 zł plus podatek  VAT  23%.  

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania lokalu nie później niż  1 styczeń  2021r.

Pierwszy przetarg ogłoszony na 6 września 2020r. nie odbył się z uwagi na brak zainteresowanych. Drugi przetarg odbędzie się dnia 17 listopada  2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 10 listopada 2020r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4, tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 październik 2020 13:53 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 październik 2020 13:53 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 październik 2020 13:55 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego