O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w obrębie wsi Długie Nowe .

 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony obrębie wsi Długie Nowe nr 47  na działce nr 129. Powierzchnia lokalu wynosi 79,20m2. Lokal usytuowany jest w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Posiada instalacje  energetyczną i wodno- kanalizacyjną, telefoniczną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy znajduje się na terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                                                                    Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej - sklep. Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 4,02 zł plus podatek    VAT  23%.  

 

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania lokalu od 1 września 2020r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 6 sierpnia  2020r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu  w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 31 lipca 2020r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.  Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.  W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji  (w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.                                                                           Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,tel. 65 5333522.

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 lipiec 2020 11:37 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 lipiec 2020 11:40 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego