O G Ł O S Z E N I E

    Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg ograniczony do mieszkańców wsi Niechłód, na sprzedaż  lokalu  po byłym przedszkolu wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest lokal o pow. 69,41m2  po byłym przedszkolu  posadowiony   na działce nr 264/1 o pow. 0,1530 ha  położony w  Niechłodzie nr 42.

Lokal położony   na parterze budynku składa się z: sali, kuchni, łazienki, komunikacji, przedsionka.  Do lokalu przynależą  pomieszczenia gospodarcze  o łącznej  pow. 49,64m2  . Udział w częściach wspólnych budynku i gruncie wynosi 11905/26529.

Lokal przeznaczony jest do modernizacji i adaptacji na lokal mieszkalny zgodnie z Decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 23.08.2019r.  nr748/P/2019 dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Na nabywcę zostaną przeniesione prawa autorskie do projektu budowlanego na ww. lokal.

W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa zatwierdzonym uchwałą Nr VII/58/99 z dnia 30.08.1999r. Rady Gminy Święciechowa , ostatnia aktualizacja Uchwałą Nr XXXV/263/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2017r.  nieruchomość  przeznaczona jest na  tereny  zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Księga wieczysta PO1L/00068334/4 w dziale III i IV jest wolna od obciążeń.

Cena  wywoławcza  netto - 75.900,00zł . 

Wadium – 7.500,00zł

Przetarg  odbędzie się dnia 20 grudnia  2019r. o godz. 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pokój nr 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu w terminie do dnia 17 grudnia  2019r. na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002. Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zbycie nieruchomości lokalowej posadowionej na działce nr 264/1 korzysta ze zwolnienia od podatku  VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r.  poz. 2174 ze zmianami). Ze zwolnienia od podatku VAT korzysta również zbycie działki nr 264/1 , na której znajduje się budynek- zgodnie z art. 29a ust 8 ww. ustawy.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sadowego. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny .

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4,

tel. 65 5333522. Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 listopad 2019 08:39 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 listopad 2019 08:41 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego