Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Święciechowie .

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Święciechowie przy ul. Ułańska 2  na działce nr 84. Powierzchnia lokalu wynosi 25,00m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pomieszczenia głównego i zaplecza socjalnego. Posiada instalacje  energetyczną i wodno- kanalizacyjną. Działka na której usytuowany jest lokal użytkowy przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lokal przeznaczony jest  do najmu  z przeznaczeniem  na gabinet fryzjerski lub kosmetyczny.

Umowa najmu na ww. lokal zawarta będzie na czas nieograniczony.

 

Cena wywoławcza czynszu płatnego miesięcznie za 1 m2 pow. użytkowej wynosi. 13,87zł plus podatek  VAT  23%.  

Pozostałe koszty związane z użytkowaniem lokalu przez czas trwania umowy ponosić będzie najemca.  Termin zagospodarowania : 2 miesiące od daty podpisania umowy najmu

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2017r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce  w wysokości 200,00 zł. w terminie do dnia 6 lipca 2017r. w  na konto Gminy Święciechowa- Poznański Bank Spółdzielczy /Filia Święciechowa 45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet czynszu . Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba , która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dniu zawarcia umowy najmu , najemca będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji
(w wysokości 2 miesięcznego czynszu) zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu użytkowego w dniu opróżnienia lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 czerwiec 2017 13:06 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwiec 2017 13:09 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego