Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

- w formie gotówkowej u inkasentów opłaty skarbowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie

- bezgotówkowo na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:

PBS Filia w Święciechowie
58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

W przypadku nadpłacenia lub dokonania nienależnej zapłaty opłaty skarbowej można ubiegać się o stwierdzenie jej nadpłaty.

 

Opłacie skarbowej podlegają:

W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

Następujące dokumenty:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
- wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 7 ww. ustawy, natomiast art. 2 oraz 3 określają, co nie podlega opłacie.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2,
- od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

 

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (...). Dowód zapłaty (...) pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3", tj." na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty."

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 14:04 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego