Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015, poz. 8869, t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 5201 ze zm.), w związku z §2 Uchwały nr XXXIII/297/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 czerwca 2021 roku ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 5713) zmieniającej Uchwałę Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2021 roku

1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 19 sierpnia 2021 roku.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie: w Sekretariacie - ul. Ułańska 4, piętro I - pokój nr 7; ul. Rynek 14a, parter - pokój nr 3; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).

4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 8869; t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 5201; Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 5713). Treść Uchwały dostępna jest w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.bip.swieciechowa.pl.

5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników nie zrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2021 rok – nabór dodatkowy.” Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.

6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

1) informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych, w tym udział w olimpiadach, mistrzostwach, konkursach, mityngach, turniejach wraz z zajmowanymi miejscami w roku 2019 i/lub 2020 roku,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

3) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

4) odpis wpisu do właściwego rejestru w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Klub sportowy,

5) opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

6) oświadczenie zawodnika:

a)  o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego,

b)  o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.

7. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników nie zrzeszonych sam zawodnik.

W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.

W przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.

8. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała - Stypendia Sportowepdf2.67 MBSandra Sztor
Wniosek - wersja PDFpdf740.59 KBSandra Sztor
Wniosek - wersja WORDdoc56.50 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 sierpień 2021 11:24 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego