Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela  w wymiarze 1 etatu na zastępstwo od października 2021 roku.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

 • umiejętność podejmowania decyzji;

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • efektywna organizacja pracy;

 • wysoka kultura osobista ;

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecanych przez nauczycielkę;

 • pomoc w opiece nad dziećmi podczas zajęć , posiłków, odpoczynku, spacerów i wycieczek;

 • współpraca z nauczycielką w zakresie przygotowania pomocy do zajęć,

 • czuwanie jako konwojent nad bezpieczeństwem dzieci podczas przejazdu autobusem przedszkolnym;

 • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola;

 • dbanie o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela ” w terminie do 29.09.2021 r.  do godz. 15.00 .
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Przedszkola Samorządowego w Święciechowie oraz Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do
01.10.2021 r. do godz.15.00.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 wrzesień 2021 07:12 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 wrzesień 2021 07:13 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego