Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie  ogłasza nabór na stanowisko pracy: sprzątaczka w wymiarze 0,75 etatu ( 30 godzin ) na zastępstwo na okres 5 miesięcy tj, 01.02.2021 – 30.06.2021.

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;

 • umiejętność podejmowania decyzji;

 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;

 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • efektywna organizacja pracy;

 • wysoka kultura osobista ;

 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;

 • referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

 • oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczka” lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 20.01.2021 r. do 27.01.2021 r.
Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie oraz w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do
29.01.2021 r. do godz.12.00.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Święciechowa, 20.01.2021

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 styczeń 2021 11:36 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 11:37 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego