Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu maju 2020 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

   1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

   2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

   3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

  4. niekaralność za przestępstwa umyślne

  5. nieposzlakowana opinia

  6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

  7. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

  2. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

  3. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

  4. dokładność,

  5. zaangażowanie,

  6. odporność na sytuacje stresowe,

  7. znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  8. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  9. prawo jazdy kat. B

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. praca socjalna;

  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

  4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

  5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

  6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

  7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

  8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

  9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

  11. ewentualne referencje

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

  1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa,

  2. wymiar czasu zatrudnienia: pełen etat na czas zastępstwa,

  3. termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2020r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Święciechowie”, w terminie do dnia 3.07.2020 do godziny 15:00 osobiście (w skrzynce na dokumenty w biurze nr 1) lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydatkę/ta.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

 

Joanna Primel

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Kwestionariusz osobowydoc17.50 KBSandra Sztor
Oświadczenie o stanie zdrowiadoc14.00 KBSandra Sztor
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnychdoc10.50 KBSandra Sztor
Zgoda na przetwarzanie danych osobowychdoc18.50 KBSandra Sztor
Obowiązek informacyjnypdf610.35 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 czerwiec 2020 15:04 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 czerwiec 2020 15:06 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego