Centrum Usług Wspólnych

w Święciechowie

ul Szkolna 15

64-115 Święciechowa


ogłasza nabór na : stanowisko referent ds. kadrowo -płacowych

 

1. Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie

b) wykształcenie co najmniej średnie

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d) niekaralność za przestępstwa umyślne

e) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe :
a) sumienność, systematyczność, odpowiedzialność,
b) umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
c) znajomość zagadnień z zakresu prawa oświatowego , prawa pracy, ZUS

e) umiejętność obsługi programu Vulcan Płace, Kadry Vulcan , Płatnik, SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ,

f) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (Word, Exel) i urządzeń biurowych
g) wykształcenie wyższe


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
a) sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych, kart wynagrodzeń pracowników,
b) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do ZUS-u, Urzędu Skarbowego
c) prowadzenie i archiwizacja płac i dokumentacji płacowej,
d) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu w/w czynności,
f) przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej,

g) przygotowywanie dokumentacji do SIO,

h) prowadzenie akt osobowych pracowników,

i) sporządzanie umów o pracę , zlecenie, dzieło,

j) rozliczanie projektów unijnych.

4. Wymagane dokumenty :


a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
i) ewentualne referencje.

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

 

Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kę.

 

Dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie ul Szkolna 15, 64-115 Święciechowa ( budynek szkoły), parter  z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. kadrowo-płacowych ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27-04-2020r do godziny 14,30

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.swieciechowa.pl.)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów                               o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień publikacji ogłoszenia nie jest znany.

 

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Kwestionariuszdoc30.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o zdolnościdoc10.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Obowiązek informacyjnypdf941.29 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie stan zdrowiadoc10.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Zgodadoc18.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 kwiecień 2020 21:39 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 kwiecień 2020 21:40 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego