Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm.):

- obywatelstwo polskie,
- minimum wykształcenie zawodowe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność(kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczka

Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny,
- kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczka
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje- kursy/ szkolenia/, referencje,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych druki w załącznikach ).

Do zakresu obowiązków należy przede wszystkim:

-sprzątanie pomieszczeń szkoły

-sprzątanie okresowe (ferie zimowe, przerwa wakacyjna, po remontach)

-przygotowanie herbaty dla uczniów

-wydawanie obiadów

-pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych

-wykonywanie innych poleceń wynikających z organizacji szkoły


1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczka  pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do dnia 29.06.2018. do godz.10.00 w kancelarii Szkoły Podstawowej w Lasocicach,ul.Szkolna13 64-100 Lasocice .
2. Złożonych dokumentów Szkoła Podstawowa w Lasocicach nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
3. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeciechowa oraz na tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Lasocicach i Urzędu Gminy Święciechowa.

TytułTypRozmiarDodany przez
Załącznik nr 1 - obowiązek informacyjny - rekrutacja wzórdocx13.93 KBSandra Sztor
Załącznik Nr 2 - zgoda rekrutacjadocx13.40 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 czerwiec 2018 07:12 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 07:13 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 07:17 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 07:18 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 07:18 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego