Dyrektor Zespołu Szkół

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

im Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

nauczyciel opiekun biblioteki

 

 zastępstwo w wymiarze 1 etatu  ( 30 godzin) na okres jednego roku szkolnego 2017/2018.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

·        zgodnie z art.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) , zwana dalej „kartą”,

·        zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.).

Wymagania formalne :

 

§         posiadanie wymaganych kwalifikacji na stanowisko nauczyciela biblioteki

§         spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela;

§         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

§         przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;

§         kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

 

§         obsługa komputera i umiejętność posługiwania się TIK;

§         kreatywność i zaangażowanie;

§         umiejętność pracy w zespole;

§         efektywna organizacja pracy;

§         wysoka kultura osobista;

 

Wymagane dokumenty:

 

§         CV;

§         kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

§         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

§         kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

§         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska;

§         oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi na dane stanowisko postępowanie karne

lub dyscyplinarne oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;

§         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych;

§         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 , Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie- pocztą lub osobiście w placówce z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel biblioteki” w terminie do 21.08.2017 r.  do godz.10.00 .
Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „ za zgodność z oryginałem”, pozostałe winny być podpisane przez kandydata/kandydatkę.
Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną zamieszczone w: gablocie informacyjnej Zespołu Szkół w Święciechowie oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Święciechowa, jak również w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 31.08.2017 r.
Osoba rekrutowana na stanowisko nauczyciela będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zgoda na przetwarzanie danychdoc24.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Brak skazania prawomocnym wyrokiemdoc24.50 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Oświadczenie o zdrowiupdf178.90 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Zdolność do czynności prawnychdoc24.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 14:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 sierpień 2017 14:51 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 sierpień 2017 15:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 15:13 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2017 15:17 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego