1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko:  woźny,
 • Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Święciechowie,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - 1 etat.

 

2. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • umiejętność obsługi kotła węglowego c.o./uprawnienia/,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • mobilność i dyspozycyjność czasowa,
 • umiejętność wykonywania prac elektrycznych, instalacyjnych (wod – kan ), ślusarskich i ogólnobudowlanych,
 • umiejętność obsługi urządzeń i maszyn (spawarki, wiertarki. szlifierki, itp.),
 • umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego (kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki itp.).

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykonanie niezbędnych badań lekarskich,
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 • umiejętność nawiązywania dobrych  relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m.in.: 

 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:
 • drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek),
 • prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
 • prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie),
 • prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego),
 • pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych  i remontach w czasie ferii i wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.),
 • prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów,
 • dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu zleconego przez Dyrektora Szkoły ,
 • dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń szkolnych pod względem ich sprawności i bezpiecznego użytkowania,
 • dokonywanie przeglądu sprzętu i urządzeń oraz dbanie o porządek na terenie placu zabaw,
 • monitorowanie odbioru śmieci,
 • monitorowanie dostaw opału,
 • palenie w piecu c.o.,
 • dbanie o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach szkolnych,
 • okresowe porządkowanie pomieszczeń gospodarczych i piwnic,
 • dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,
 • nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz  kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników placówki,
 • zgłaszanie  Dyrektorowi  Szkoły zauważanych awarii i usterek sprzętu oraz urządzeń na terenie szkoły,
 • pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych ,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły a zleconych przez  Dyrektora Szkoły.

5.  Przestrzeganie BHP:

 • umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie   z  instrukcją  użytkowania,
 • używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem,
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie zasad przeciwpożarowych oraz zasad bhp,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy służbowej,

 

6. Gospodarka materiałowa :

 • odpowiedzialność za posiadany sprzęt, znajomość stanu posiadania,
 • odpowiedzialność za posiadanie klucze i zabezpieczenie budynku szkoły,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach,
 • gospodarne używanie sprzętu .

 

7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis),
 • świadectwo kwalifikacyjne  (kat.E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku; Eksploatacji (kotły wodne na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi),
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów  poświadczających posiadane kwalifikacje
 • i umiejętności,
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku woźny,
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

 8. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Święciechowie nie później niż 10 lipca 2017 r.

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych kandydaci wraz z dokumentami powinni złożyć oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Koperty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Święciechowie ul. Szkolna 15 w terminie do 05 lipca 2017 r. do godz. 13:00 z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko woźnego  w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie” .

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 12:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 12:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:39 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:43 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:45 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:46 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:47 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:48 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:49 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 czerwiec 2017 14:51 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego